Algemene Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Colourful Rebel B.V. (KvK-nummer 63392976) voor het online magazine (hierna: magazine) op www.blog.colourfulrebel.com (hierna: de Website). Door het gebruik van de functionaliteiten die het magazine biedt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Het is verboden het magazine en/of de Website te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie via het magazine die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het zich voordoen als een ander.

Het is verboden om zonder toestemming van Colourful Rebel de reacties die door gebruikers op de Website worden geplaatst te gebruiken of te verspreiden.

Zonder toestemming van Colourful Rebel mag u slechts een hyperlink naar een website plaatsen, indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

U dient intellectuele eigendomsrechten ter zake van de op de Website gepresenteerde artikelen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, merken, foto’s en afbeeldingen en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, te respecteren. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Colourful Rebel is het niet toegestaan voornoemd materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Indien Colourful Rebel constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt of een klacht hierover ontvangt, mag Colourful Rebel zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

Indien naar het oordeel van Colourful Rebel hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Colourful Rebel, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mails (of andere gegevens), lekken van persoonsgegevens of activiteiten met betrekking tot virussen, is Colourful Rebel gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

U vrijwaart Colourful Rebel van alle claims van derden in verband met door u geplaatste reacties. Colourful Rebel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van persoonlijke reacties van gebruikers van het magazine.

Aan de artikelen voor het magazine kunt u geen rechten ontlenen.

No Comments

    Leave a Reply